Kategorie: Wszystkie | analizy | forum sędziów | newsy
RSS
czwartek, 11 marca 2010
cd. projektu rozporządzenia o nadzorze administracyjnym MS część 1

 

Rozdział 2

Wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów

§ 4.1. Wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów realizowany jest:

1) w ramach tej samej jednostki organizacyjnej;

2) przez organy i osoby wyznaczone jednostki organizacyjnej wyższego stopnia.

2. Czynności nadzoru administracyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt:

1) w sądzie apelacyjnym - prezes tego sądu, a także, w powierzonym zakresie, sędzia wizytator, wiceprezes sądu, przewodniczący wydziału,
a w uzasadnionych wypadkach inny sędzia lub referendarz sądowy;

2) w sądzie okręgowym - prezes tego sądu, a także, w powierzonym zakresie, sędzia wizytator, wiceprezes sądu, przewodniczący wydziału,
a w uzasadnionych wypadkach inny sędzia lub referendarz sądowy;

3) w sądzie rejonowym - prezes tego sądu, a także a także, w powierzonym zakresie, wiceprezes sądu, przewodniczący wydziału,
a w uzasadnionych wypadkach inny sędzia lub referendarz sądowy;

3. Czynności nadzoru administracyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

1) nad sądami okręgowymi i rejonowymi działającymi na obszarze jednej apelacji – wykonuje prezes sądu apelacyjnego;

2) nad sądami rejonowymi działającymi w jednym okręgu sądowym – wykonuje prezes sądu okręgowego.

§ 5. Do zadań prezesa sądu w ramach zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego sądu, o których mowa w art. 37b § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w szczególności należy:

1) analiza materiałów statystycznych dotyczących pracy nadzorowanego sądu,
w szczególności stanu zaległości i sprawności postępowania oraz efektywności pracy sędziów i referendarzy sądowych;

2) kontrola obciążenia i wydajności pracy sędziów i referendarzy sądowych;

3) kontrola przestrzegania zasad przydzielania przez przewodniczących wydziałów spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy oraz podziałów czynności;

4) kontrola wykonywania obowiązków przez sędziów i referendarzy sądowych
w zakresie:

a. kontroli biegu przydzielonych im spraw, w tym terminowości wydawania zarządzeń o wyznaczaniu terminów rozpraw i posiedzeń oraz wykonywania zarządzeń,

b. sprawności postępowania, zwłaszcza w sprawach w których postępowanie toczy się przewlekle lub stosowane jest tymczasowe aresztowanie,

c. kontroli wykorzystania czasu pracy na sesjach (rozprawy i posiedzenia) oraz kolejności kierowania spraw do rozpoznania,

d. terminowości sporządzania uzasadnień orzeczeń;

5) kontrola wykonywania powierzonych obowiązków nadzorczych przez przewodniczących wydziałów oraz wydawanie stosownych zarządzeń;

6) kontrola terminowości załatwiania pism wpływających do wydziałów oraz przekazywania skarg i wniosków;

7) kontrola wykonywania obowiązków przewodniczących wydziałów w zakresie wydawania zarządzeń o wyznaczaniu planów sesji (posiedzeń i rozpraw) oraz wyznaczania terminów w poszczególnych sprawach i wydawania zarządzeń;

8) kontrola zasadności odwoływania, odraczania rozpraw i posiedzeń oraz zdejmowania spraw z wokand;

9) kontrola terminowości wykonywania czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym;

10) kontrola przestrzegania zasad przydziału sędziom asystentów sędziów oraz równomiernego obciążenia asystentów sędziów pracą;

11) bieżąca lub okresowa kontrola toku postępowania w sprawach indywidualnych, w przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących, że są one prowadzone niesprawnie lub z naruszeniem prawa;

12) kontrola działalności sekretariatu wydziału.

§ 6. Do zadań prezesa sądu apelacyjnego z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów okręgowych i rejonowych działających na obszarze apelacji, poza wymienionymi w § 6, o których mowa w art. 37b § 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w szczególności należy:

1) badanie prawidłowości i racjonalności podziałów czynności dokonywanych przez prezesów sądów okręgowych i rejonowych;

2) kontrola terminowości, zgodności z planem i prawidłowości przeprowadzania wizytacji i lustracji jednostek kontrolowanych;

3) kontrola pracy sędziów wizytatorów i inspektorów do spraw biurowości;

4) kontrola wykonania czynności z zakresu nadzoru wewnętrznego powierzonych sędziom wizytatorom, wiceprezesom, przewodniczącym wydziałów, innym wyznaczonym sędziom lub referendarzom sądowym;

5) organizowanie i udział w naradach powizytacyjnych i polustracyjnych sędziów i innych pracowników sądu;

6) dokonywanie oceny wykonania zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych.

 

My tu sobie rozmawiamy o usp, a MS już ostrzy ząbki na nadzór
Pan Minister Sprawiedliwości w osobie Krzysztofa Kwiatkowskiego obiecał sędziom rzeczywiste, a nie pozorowane konsultacje w sprawie projektu zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dał słowną gwarancję realnego udziału sędziów w tworzeniu podstawy prawnej funkcjonowania państwa. Tymczasem czas mija, zaczynają się przygotowania do kampanii wyborczej na Prezydenta Łodzi, a uwzględnienia postulatów sędziów jak nie było tak nie ma. Czy mam poddać w wątpliwość uczciwość polityków? Nie wiem sam. Wiem za to jedną rzecz - na ile środowisko sędziowskie pozwoli wtłoczyć się w rolę "przeciętnego urzędnika" podległego politykom, na tyle MS ma prawo igorowac nasz głos. Czy umieszczony poniżej projekt rozporządzenia o nadzorze nad sędziami świadczy o woli współpracy? Rozporządzenie musiało zostac podzielone na części. Oceńcie sami:
wtorek, 23 lutego 2010
Forum dyskusyjne Sędziów RP

Zapraszamy na forum dla Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej


www.sedziowie.net

Protokół elektroniczny - usprawni, ale co?
W dniu 23 lutego 2010r. Rada Ministrów podejmie decyzję odnośnie zmiany kodeksu postępowania cywilnego i wprowadzenia nagrywania posiedzeń sądów. Głównym argumentem za tym populistycznym rozwiązaniem jest przyspieszenie czasu rozprawy, ponieważ sędzia nie bedzie dyktował protokołu i nie dojdzie do przekłamań. Czy społeczeństwo zyska? Owszem - będzie krócej na posiedzeniu, już konkretne firmy liczą zyski, ale czy to wszystko? Poczytajmy więcej...
1 , 2