Blog > Komentarze do wpisu
Jak majstrujemy w aktach normatywnych ciąg dalszy
Zaledwie napisałem o sposobie zmian w podpisanych rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012r. o likwidacji sądów, a już muszę wpis uzupełnić po debacie sejmowej, na której dowiedziałem się, że rozporządzenie zostało podpisane w dniu 25 października 2012r.... Nawet nie zdążyłem poruszyć dyskusji na naszym Forum dla Sędziów RP, czyli sedziowie.net ale pędzę dalej analizować: I tak,
Bez rozporządzenia w sprawie ustalenia siedzib i właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych oraz sądów rejonowych mielibyśmy sytuację zniesienia również sądów okręgowych i apelacyjnych. Oba rozporządzenia zostały przekazane do RCL celem natychmiastowego opublikowania w Dz. U. – zeskanowano je w jeden plik (do sprawdzenia tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//517/37920/37952/73737/dokument50137.pdf?lastUpdateDay=08.11.12&lastUpdateHour=10%3A59&userLogged=false&date=czwartek%2C+8+listopad+2012 ) Należy zwrócić uwagę na to, że był to dokument podpisany przez Pana Ministra, zaopatrzony w pieczęci państwowe oraz potwierdzony za zgodność. Prezes RCL „dopatrzył się jednego błędu w treści” i w dniu 17 października 2012r. wystąpił z pismem o zajęcie stanowiska przez Ministra Sprawiedliwości. Ten zaś wycofał to rozporządzenie z publikacji, poprawił wskazany błąd, a także dwa inne jak się okazało i z datą 25 października 2012 r. (nie wiadomo kiedy faktycznie złożył podpis) podpisał niejako „na nowo” rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych oraz sądów rejonowych i wystąpił o jego publikację. (do sprawdzenia tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//517/37920/37952/73739/dokument52811.pdf?lastUpdateDay=07.11.12&lastUpdateHour=12%3A43&userLogged=false&date=%C5%9Broda%2C+7+listopad+2012 ) Należy zauważyć, że przepisy o RCL nie zawierają podstawy prawnej dla Pana Prezesa RCL odnośnie "zwrotu" czy też prośby o ustosunkowanie się do sytuacji przesłania mu do publikacji aktu normatywnego, który zgodnie z delegacją ustawową został już podpisany i jako taki powinien być niezwłocznie opublikowany oraz jest normalnie funkcjonującym w obrocie prawnym aktem! Jest to niedopuszczalna ingerencja organu państwowego w treść aktu. Na marginesie tylko można wskazać, że RCL całkowicie zaniedbał swoje obowiązki, albowiem zanim doszło do podpisania rozporządzenia, miały miejsce obligatoryjne konsultacje oraz opiniowanie projektu, również przez RCL... Ciekawostką jest reakcja MS, który jak wynika dokładnie z podanego linka, na piśmie datowanym na dzień 25.10.2012 roku do Prezesa RCL, zwraca się o niepublikowanie przesłanego rozporządzenia oraz o opublikowanie "poprawionej wersji". MS znajduje samo kilka dodatkowych błędów, pominiętych przez RCL. Ponadto Pan Minister prosi o opublikowanie poprawionej wersji, która.... "zostanie w trybie pilnym przesłana...". O fakcie, że zmienione rozporządzenie nie zostało przesłane, świadczy adnotacja na piśmie w dolnej części: "...wysłano 26.10.2012r. tylko pismo przewodnie zgodnie z decyzją p. K.Sadowskiego". Tym samym nie może być prawdą informacja wice ministra Królikowskiego, na posiedzeniu Sejmu w dniu 08.11.2012r., że rozporządzenie zostało podpisane 25.10.2012r. i przesłane do RCL i to RCL odpowiada za termin publikacji. Wskazana adnotacja, świadczy jedynie o tym, że do Prezesa RCL zostało wysłane w dniu 25.10.2012r. zaledwie pismo Pana Ministra o wstrzymanie publikacji rozporządzenia. Ewidentny brak podstawy prawnej zarówno dla Prezesa RCL, jak również dla Ministra o "niepublikacji" podpisanego aktu normatywnego. Taka zmiana treści (podpisanej) rozporządzenia, jakiej dopuścił się Pan Minister jest niedopuszczalna w świetle przepisów prawa – Minister Sprawiedliwości winien był opublikować podpisane rozporządzenie, a następnie ewentualnie przygotować projekt rozporządzenia w przedmiocie zmiany rozporządzenia z 5.10.2012 r. ze zmianami. To oznacza, że Minister Sprawiedliwości potrafi zmienić rozporządzenie po jego podpisaniu i ostemplowaniu pieczęcią urzędową żeby zatuszować błędy jakie popełnił. Takie zmiany pokazują, że Minister Sprawiedliwości czując się bezkarny zmienia akty prawne w sposób dowolny. Opublikowanie tekstu rozporządzenia w Dz. U. nastąpiło dopiero w dniu 8 listopada 2012 roku o godzinie 16.59, co wynika z dokumentu w formie elektronicznej pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1223 Po ściągnięciu druku w formacie pdf, zauważamy, że zawiera on dwa podpisy elektroniczne - jeden właśnie z dnia 08.11.2012r. Niestety drugi podpis okazuje się "uszkodzony". Nie sposób tym samym ustalić daty faktycznej podpisania "drugiego" rozporządzenia. Bezspornym natomiast pozostaje fakt, że zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2011.197.1172 j.t.) "Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy." Tym samym nie ma znaczenia data podpisania, a data publikacji. Daleki jestem od obarczania winą osobę samego Ministra Sprawiedliwości za stworzenie bubla prawnego, wydaje się jednak, że dwa organy państwa powinny stosować prawo w sposób nie budzący wątpliwości odnośnie jego szacunku do prawa obowiązującego w kraju.
piątek, 09 listopada 2012, rafalpuchalski

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: