Blog > Komentarze do wpisu
nadzór MS - tutaj mamy wizytatorów - cz. 3

 

§ 10. 1. Sędziowie wizytatorzy, w ramach wizytacji, o których mowa w art. 37c ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych, wykonują swoje zadania przez:

1) badanie bieżących danych statystycznych w zakresie wpływu i liczby spraw załatwionych oraz obsady sędziowskiej;

2) kontrolowanie obciążenia poszczególnych sędziów i referendarzy sądowych stosownie do wpływu i liczby spraw załatwionych;

3) badanie stanu zaległości i przyczyny nierozpoznania lub nieterminowego rozpoznania spraw;

4) badanie:

a. sprawności postępowania sądowego, w tym przygotowania posiedzeń;

b. terminowości wykonywania czynności w toku postępowania międzyinstancyjnego;

c. terminowości sporządzania uzasadnień;

d. sprawności wykonywania czynności po uprawomocnieniu się orzeczeń;

5) kontrolę sprawności postępowania w sprawach dotyczących obrotu prawnego z zagranicą;

6) badanie przestrzegania kultury pracy i powagi sądu przez osoby wykonujące dane czynności.

2. Przy formułowaniu ocen wyników wizytacji, obejmujących pełną działalność administracyjną sądu lub wydziałów sądu oraz lustracji, obejmujących wybrane zagadnienia z działalności administracyjnej sądu lub wydziałów sądu bierze się pod uwagę ustalenia dotyczące zwłaszcza:

1) sprawności prowadzonych albo nadzorowanych czynności;

2) przestrzegania terminów procesowych;

3) obciążenia poszczególnych sędziów i referendarzy sądowych stosownie do wpływu i liczby spraw załatwionych;

4) efektywnego wykorzystania czasu pracy wszystkich urzędników sądu lub wydziału.

3. Przy formułowaniu ogólnej oceny nadzorowanej jednostki uwzględnia się ponadto:

1) stan kadrowy i warunki pracy sądu lub wydziału;

2) stopień obciążenia pracą jednego sędziego, referendarza sądowego, asystenta sędziego oraz innych urzędników sądu lub wydziału;

3) odsetek spraw skomplikowanych, w tym wielotomowych;

4) liczbę oraz zasadność skarg na sędziów, referendarzy sądowych i pracowników sekretariatów sądu lub wydziału;

5) liczbę oraz zasadność skarg wnoszonych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 i z 2009 r. Dz. U. nr 61, poz. 498);

6) wyniki poprzedniej wizytacji lub lustracji.

§ 11. Wskaźnik sprawności postępowania oblicza się dzieląc liczbę spraw pozostałych do załatwienia przez liczbę przeciętnego miesięcznego wpływu, przy czym przeciętny miesięczny wpływ stanowi iloraz liczby spraw wpływających przez liczbę miesięcy w okresie objętym kontrolą.

 

czwartek, 11 marca 2010, rafalpuchalski

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: