Blog > Komentarze do wpisu
Zapytano mnie o fotoradary i odpowiedzialność za odmowę ...

 

Czy osoby, które nie są w stanie wskazać sprawcy wykroczenia drogowego na
nieczytelnym zdjęciu z fotoradaru mogą zostać ukarane za odmowę podania
personaliów kierowcy
?


Kwestia ta została zauważona m.in. przez SO w Tarnowie z dnia 28.12.2004 r. (II Waz 191/2004), którego zdaniem, właściciel pojazdu narusza obowiązek wskazania osoby użytkującej pojazd, gdy wprost odmówi wskazania tej osoby albo nie udzieli odpowiedzi na pytanie o to, zadane mu ustnie lub na piśmie przez uprawnioną osobę.

 

Należy jednak zauważyć, że podstawową przesłanką odpowiedzialności jest umyślność w działaniu sprawcy. Tym samym wskazanie osób lub ich kręgu, które mogły popełnić wykroczenie drogowe zwalnia moim zdaniem od odpowiedzialności z art. 65§2 kw. Podobnie ocenie sądu będzie podlegał brak wskazania, dla przykładu z uwagi na upływ czasu.

To organ prowadzący postępowanie musi wykazać umyślność w działaniu sprawcy.

 

Błędna jest kwalifikacja takiego czynu z art. 97 kw. Niewskazanie kierującego pojazdem w chwili wykroczenia co do zasady pozostaje w sprzeczności z art. 78 ust 4 PRD, ale moim zdaniem nie wyczerpuje znamion art. 97 kw, gdyż nie dotyczy bezpieczeństwa lub porządku ruchu na drogach publicznych.

 

Co może zrobić osoba, którą funkcjonariusze chcąc ukarać taką grzywną, a co ci, którzy przyjęli taki mandat?

 

Przysługuje jej prawo do odmowy przyjęcia mandatu karnego. Wówczas funkcjonariusz kieruje sprawę do rozpoznania przez sąd.

Ukaranemu mandatem karnym służy prawo do złożenia wniosku do sądu o jego uchylenie w trybie art. 101 kpsw. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn wykroczeniem. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia, nie prowadzi natomiast postępowania dowodowego.

Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Wniosek taki nie podlega opłacie. W sytuacji podjęcia czynności z urzędu, postępowanie nie jest ograniczone czasowo.

Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna.

Uchylając mandat karny sąd nakazuje podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.


Czy osoby, które nie odwołały się w siedmiodniowym terminie mają jakąkolwiek
szansę na zwrot uiszczonych grzywien?

Nie mają. Postępowanie mandatowe nie podlega wznowieniu w trybie art. 113 kpsw. Nie jest dopuszczalne wznowienie postępowania mandatowego ani postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 101 kpsw i zakończonego wydaniem postanowienia o odmowie uchylenia mandatu karnego, ponieważ orzeczenie to nie kończy prawomocnie postępowania sądowego w rozumieniu art. 113 § 1 kpsw w zw. z art. 540 § 1 kpk. Kwestia tą rozstrzygnął SN w dniu 30.09.2003 r., I KZP 25/2003.

wtorek, 23 marca 2010, rafalpuchalski

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: